رفاه اقتصادی برای افغانهای بیجا شده
نوشته

رفاه اقتصادی برای افغانهای بیجا شده

رفاه اقتصادی برای افغانهای بیجا شده از طریق انکشاف سکتور خصوصی دفتر کاردید (Cordaid) و شورای مهاجرین ناروی (NRC) برنامه جدید توسعه تجارت را جهت ایجاد مشاغل برای بیجاشدگان و عودت کنندگان در ولایات هرات و کندهار آغاز نموده اند. نام برنامه رونق است. آقای سنیل رحیمی٬٬‌ هماهنگ کننده برنامه...

درخواستی حالا باز میباشد!
نوشته

درخواستی حالا باز میباشد!

پروژه رونق – برنامه تسریع تجارتها در افغانستان اشتراک و ثبت نام در دور دوم: پروژه رونق – دفتر کورداید بمنظور حمایت و رشد تشبثات در افغانستان فعالیت مینماید. ثبت نام و اشتراک در دور دوم این پروژه سر از تاریخ 26 اکتوبر 2020 برای تجارت های کوچک و متوسط...

Posted by اکتبر 27, 2020نوامبر 17, 2020
فعالیت های ما آغاز گردیده است!
نوشته

فعالیت های ما آغاز گردیده است!

پروژه رونق که توسط اتحادیه اروپا تمویل میگردد، فعالیت های خود را در ماه اکتوبر ۲۰۲۰ در ولایات هرات و قندهار آغاز نموده است! سازمان (NRC) و موسسه کاردید (Cordaid) در نظر دارند تا بیشتر از ۱۲۰۰ وظایف مناسب را به جوامع آسیب پذیر از قبیل عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی ایجاد نمایند. ...

Posted by اکتبر 15, 2020نوامبر 17, 2020
درخواستی ها به طور موقت بسته میباشند
نوشته

درخواستی ها به طور موقت بسته میباشند

رونق بگونۀ موقت فورمه های درخواستی را در ویبسایب بسته نموده است. مطابق به 21 سپتمبر بیش از صد شرکت علاقمند درخواستی های خویش را بشکل آنلاین و آفلاین فرستاده اند. در حال حاضر تیم رونق بازدیدهای ساحوی را راه اندازی نموده است تا از واجد شرایط بودن شرکت ها را برای شمولیت در...

Posted by اکتبر 3, 2020نوامبر 17, 2020
کمک های تخنیکی :
نوشته

کمک های تخنیکی :

یکی از فعالیت های عمده پروژه رونق رسیدگی به مشکلات موجوده شرکت ها با استفاده از مشاورین و متخصصین تجارتی میباشد. در ابتدا شرکت های که موفقانه از برنامه های آموزشی فارغ گردند ارزیابی کلی می شوند تا مشکلات عمده شرکت به صورت مشخص سه مشکل عمده که بتوان آنرا از طریق مشاورین تجارتی...

Posted by اکتبر 1, 2020نوامبر 17, 2020
مراحل اشتراک
نوشته

مراحل اشتراک

مرحله اول : بعد از اعلان پروسه” پذیرش درخواستی ” که توسط پروژه رونق در دوره زمانی مختلف روی دست گرفته خواهد شد. شرکت های علاقمند برای بدست آوردن خدمات حمایوی چون دسترسی به بازار مالی، بدست آوردن مشاورین تجارتی، انکشاف روابط تجارتی با بازار و آموزش های فنی تجارتی باشند می...

Posted by سپتامبر 29, 2020نوامبر 17, 2020
آموزش تجارتی :
نوشته

آموزش تجارتی :

در اولین مرحله قبل از اینکه با شرکت ها قرارداد عقد گردد و شرکت ها به صورت عملی در چارچوب خدمات پروژه رونق ثبت گردند، ابتدا شرکت های که علاقمند دریافت خدمات هستند باید فورم های درخواستی خویش را به پروژه رونق ارسال نمایند. بعدآ از هر شرکت بازدید صورت گرفته و شرکت های...

Posted by سپتامبر 27, 2020نوامبر 17, 2020